Összefoglaló a képviselő-testület 2015. június 24-i ülésének határozatairól Nyomtatás

A 2015. június 24-én tartott képviselő-testületi ülés a 21 pontból álló napirend-javaslat elfogadásával kezdődött. Ezután Csányi Kálmán polgármester számolt be a májusi ülés óta történt eseményekről. Beszámolóját a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.

Az ülés kezdetén a polgármester köszöntötte Horváth Istvánt, az adonyi rendőrőrs parancsnok-helyettesét, aki bemutatta Bilig Dániel rendőr törzsőrmestert. A harmadik körzeti megbízott 2015. július 1-től kezdi meg munkáját Pusztaszabolcson. Elsősorban a közlekedésbiztonságra, valamint a garázda jellegű bűncselekmények megelőzésére fordít kiemelt figyelmet. Kérjük a pusztaszabolcsiakat, hogy együttműködésükkel a közbiztonság javítása érdekében segítsék a körzeti megbízottak munkáját.

Az ülés a napirend szerint folytatódott. A képviselő-testület elfogadta a közvilágítás korszerűsítéséről szóló javaslatot. Az önkormányzat előzetesen ajánlatot kapott az ENERIN Sümeg Energetikai Kft-től. A beruházás lényege a pusztaszabolcsi közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése. Az önkormányzat részéről nem igényel külön pénzügyi ráfordítást, hiszen a kevesebb energia-felhasználásból adódó megtakarításból finanszírozható.

Orosz Csaba alezredes a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről tartott beszámolójában megköszönte a pusztaszabolcsiak együttműködését és a polgármester támogatását feladataik elvégzéséhez. Kiemelte, hogy az önkéntes és a hivatásos tűzoltók egymást segítő munkája példaértékű a városban. A pusztaszabolcsi tűzoltóőrs létszáma teljesen feltöltött és ez lehetővé teszi, hogy adott esetben segítsék a dunaújvárosiak munkáját is. Az önkormányzat „a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról” szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5)-(6) bekezdései alapján, a Dunaújvárosi Tűzoltó parancsnok 2014. évi tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadta.

Ezt követően a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását tárgyalták a képviselők. A módosításra azért van szükség, mert abban eredetileg nem szerepelt a bölcsőde, így a rendeletet e változtatásokkal ki kell egészíteni. A képviselők döntöttek a bölcsődei intézményi térítési díjakról is. A térítési díj összegének megállapításakor figyelembe veszik a szülők szociális helyzetét is.

A megváltozott munkaképességű személyek alkalmazása a Pusztaszabolcs Városi Óvodában témájú előterjesztés értelmében 2 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztat az óvoda 2015 júliusától részmunkaidőben.

A következő napirendi pontban a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet fogadták el. A rendelet a lakosság által elvárt, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza. Többek között a köztisztaságra, zaj- és rezgésvédelemre, valamint a mezei szabálysértésre vonatkozó előírásokat tartalmaz.

A képviselők támogatták az Önkéntes Tűzoltó Egyesület „Ifjúsági csapat versenyen történő részvétele” tárgyában írt pályázatát. Elfogadták a Római Katolikus Egyházközség elszámolását a 2014-ben megrendezett orgonahangversenyekről. Támogatták a Szabolcsi Nyári Fesztivál szervezésére készített együttműködési megállapodásokat is, amelyeket az önkormányzat a helyi civilekkel köt. Ehhez hasonlóan a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot is támogatta a testület, valamint a „Virágos Vasútállomásokat” című pályázatban történő részvételt is.

A József Attila Általános Iskola kerékpártároló térkövezésére a legkedvezőbb árajánlatot adó E-KOVÁCS-BAU KFT. -vel köt szerződést az önkormányzat.

A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a „2015. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére” pályázatot nyújtson be Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Magyar Államkincstár felé. Elfogadták az önkormányzat 2015. évi működési tartalékáról szóló előterjesztést is, amely szerint ezt a költségvetési tartalékot előirányzat-átcsoportosítással 500 ezer Ft-tal megemelik.

Támogatták az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) hatósági véleményezése tárgyában írt előterjesztést is.

Az I. világháborús emlékmű felújítása tárgyában az önkormányzat honlapján is szavazhattak a pusztaszabolcsiak, valamint polgármesteri tájékoztató fórum keretében is kinyilváníthatták véleményüket. A több csatornán is kikért lakossági véleményeket összegezve a képviselő-testület úgy döntött, hogy az emlékmű a jelenlegi helyén kerül felújításra.

Pusztaszabolcs, 2015. június 25.

 

Csányi Kálmán

polgármester