Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Rendeletek

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (hatályos: 2017.08.01-től)

A helyi adókról (hatályos: 2017.01.01-től)

Az ebrendészeti hozzájárulásról és a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

A helyi építési szabályzatról

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól

A helyi sportról szóló rendelet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az ehhez kapcsolódó díjak mértékéről és megfizetéséről

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

A helyi környezet védelméről

A Közterületi Térfigyelő Kamera Rendszerről

A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapításáról

A közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

A közművelődésről

A háziorvosi körzetekről

A talajterhelési díjról

A helyi civil szervezetek és egyházak támogatási rendjéről

A magánerős lakossági útépítésről

Az önkormányzat vagyonáról

Elismerő címek alapításáról és adományozásáról

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (hatályos: 2017.01.01-től)

Pusztaszabolcs településközpont vegyes terület -Sport utca környéke- részletes helyi építési szabályozási előírásairól

Az utcanév- és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról

Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album047.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ