Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Szervezet
Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Tisztségviselők:

Csányi Kálmán- polgármester

- képviseli a várost, az önkormányzatot illetve a képviselő-testületet;
- összehívja és vezeti az önkormányzat képviselő-testületének üléseit;
- rendelkezik az önkormányzat pénzügyi kiadásai felett;
- felel az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért;
- saját hatáskörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt;
- dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási és hatósági jogkörökben;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyző és intézményvezetők tekintetében.


Tüke László - alpolgármester

tuke laszlo2
- társadalmi megbízatásban látja el feladatait;
- a polgármester munkáját segíti;
- ellátja a polgármester által rábízott feladatokat, akadályoztatás esetén helyettesíti a polgármestert;
- részt vesz a testületi ülések feltételeinek megteremtésében;
- segíti a bizottsági, testületi döntések előkészítését, tervezetek készítését, és döntések végrehajtását;
- szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.


dr. Nagy Éva - jegyző

- vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a köztisztviselők munkáltatója;
- elkészíti az önkormányzati rendelet- és költségvetés tervezeteket;
- felel az önkormányzati gazdálkodás törvényességéért, ellátja az önkormányzati intézmények pénzügyi felügyeletét;
- gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és bizottságok ülésein;
- köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak és polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
- dönt a hatáskörébe tartózó államigazgatási ügyekben.

 

Titkárság:

 

Horváth Éva - szervezési előadó

- szervezi az önkormányzati munkaterv elkészítését, az elfogadott munkaterv alapján közreműködik a testületi ülések előkészítésében;
- a képviselő-testületi döntések végrehajtásában közreműködik;
- vezeti a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét;
- nyilvántartást vezet a képviselő-testületi határozatokról, rendeletekről;
- részt vesz a népszavazási és választási feladatok ellátásában;
- közreműködik az önkormányzati rendezvények lebonyolításában.


Bolla-Nagy Adrienn - kereskedelmi és titkársági előadó

- irodai, ügyviteli adminisztrációt végez;
- egyes fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi feladatokat lát el;
- vezeti a méhészek nyilvántartását és vegyszerezés esetén értesíti őket;
- beérkezett ügyiratokat iktatja
- reklamációs problémák kezelése;
- megrendeli a szállítótól a termékeket és átveszi azokat.


Sterné Kenyér Mariann - informatikai és titkársági előadó

- iktatási, gépelési és gyorsírási feladatokat végez;
- kezeli a központi telefont és telefaxot;
- irányítja az ügyfeleket;
- szervezi a bizottsági üléseket, vezeti a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság ülésének jegyzőkönyvét;
- az ügyiratokat irattárba helyezi, illetve selejtezi, továbbá vezeti az irattárat;


Battyányi Attiláné - hivatalsegéd
- kézbesíti a küldeményeket, kihelyezi a hirdetményeket

 

Darabont Mária - takarítónő - a Hivatalt és környékét rendben tartja, berendezi a termeket.

 

 


Mészáros István, gondnok - gondozza a Millenniumi Emlékparkot, valamint a város közterületeit.


Igazgatási Osztály:


E. Nagy Katalin - általános igazgatási előadó

- aktív korúak rendszeres szociális segélyezését intézi;
- vezeti az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság ülésének jegyzőkönyvét, az elnökkel kapcsolatot tart, szervezi a bizottsági döntések végrehajtását;
- az óvodai elhelyezésekkel, az óvodák működésével összefüggő ügyeket intézi;
- tankötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokat ellátja;
- ellátja az oktatásszervezés igazgatási feladatait;
- rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmények igénylésének bonyolítása;
- védendő fogyasztó igazolások intézése.

 


Kovácsné Varga Ildikó - műszaki igazgatási előadó

- ellátja az ingatlanvagyon mozgással, illetve a lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat;
- az önkormányzat ingatlanvagyonával összefüggő vagyonvédelmi, értékesítési, szerzési, illetve felújítási körbe tartozó műszaki feladatokat ellátja;
- ellátja az építésigazgatási, vízgazdálkodási, tűzvédelmi feladatokat;
- vezeti a Településfejlesztési Bizottság ülésének jegyzőkönyvét;
- polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos teendőket ellátja.


Papp Miklós - műszaki fejlesztési előadó

- előkészíti, bonyolítja és ellenőrzi az önkormányzati beruházásokat;
- az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó pályázatokat készít;
- útfelügyeleti, útfenntartási, útellenőrzési, energiagazdálkodási és vízügyi hatósági feladatokat végez;
- szervezi a temető üzemeltetéssel összefüggő önkormányzati feladatokat;
- településrendezési terveket nyilvántartja, a módosításokat szervezi;
- útcsatlakozási, bontási, közműbekötési szakhatósági hozzájárulásokat intézi.


Ekker László - közterület felügyelő

- a közterületek jogszerű használatát, rendjét, tisztaságát ellenőrzi;
- közreműködik az állategészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában;
- ellenőrzi az önkormányzat közigazgatási területén levő utak és közúti jelzőtáblák állapotát;
- felderíti és szervezi az illegális szemétlerakó helyek felszámolását;
- irányítja a közhasznú munkások, közcélú dolgozók munkáját;
- ellenőrzi és eljár a parlagfű és gyomirtás ügyekben.Pénzügyi Osztály:

Wasserné Ősi Márta - gazdasági vezető

- pénzügyi területen helyettesíti a jegyzőt;
- ellátja a hivatalvezetői feladatokat a jegyző és az igazgatási osztályvezető együttes távolléte esetén;
- vezeteti a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát;
- az önkormányzati költségvetéssel összefüggő feladatokat ellátja (tervezetek és beszámolók készítése, adatgyűjtés és szolgáltatás);
- pénztárellenőri feladatokat lát el;
- nyilvántartja a földhaszonbérleteket, alapító okiratokat;
- szervezi az önkormányzat és intézményei operatív gazdálkodási feladatait;
- ellenőrzési vezetőként a belső ellenőrzési tevékenységet szervezi.

Darvas Tímea - pénzügyi és pályázati előadó

   

 


Újhelyi Matild - adóigazgatási előadó

- vállalkozók kommunális adójával, iparűzési adóval kapcsolatos ügyeket intéz;
- eljár szabálysértési bírságok, talajterhelési bírságok behajtási ügyekben;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást;
- egyéb adóhátralékok behajtása, nyilvántartása, adóigazolások kiállítása;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti.


Szőke Nikoletta - adóigazgatási előadó

- ellátja a gépjárműadóval összefüggő adóigazgatási feladatokat;
- intézi a talajterhelési díjfizetéssel összefüggő adóigazgatási ügyeket;
- közreműködik a szabálysértési bírságok behajtásában;
- nyilvántartja és beszedi a hulladékszállítással összefüggő tartozásokat;
- nyilvántartja és behajtja az egyéb adóhátralékokat;
- adóigazgatási eseményeket számítógépen rögzíti és továbbítja az ellenőrző szervnek;
- adó- és értékbizonyítvány, illetve költségmentességi és vagyoni bizonyítvány kiállításához elkészíti az igazolást.


Baricsné Kovács Zsuzsanna - adóigazgatási előadó

- magánszemélyek kommunális adó bevallások bekérése, feldolgozása;
- fizetési meghagyás készítés, könyvelés, nem fizető adózók felszólítása;
- illetéktartozások behajtása, nyilvántartása, kérelmek elbírálása;
- idegentartozások és adóhátralékok behajtása, nyilvántartása.

 

Dunaújvárosi járási hivatal kirendeltség:

Vinklerné Kaluz Diána - kirendeltségi ügyintéző

 
- egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság megállapítása;
- alalnyi jogú ápolási díj ügyek kezelése, intézése;
- alanyi és normatív jogon járó közgyógyellátás igénylésének kezelése.
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album022.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ