Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása - Oldal 6 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
Szociális- és családügyi ellátás

A szociális szolgáltatások és gyermekvédelmi feladatok biztosítására az önkormányzat intézményt tart fenn, amely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Alapszolgáltatási Központ (Magyar utca 6.). A szolgálatnak telephelye van az Adonyi u. 42. sz. alatt, valamint Adonyban (Kossuth u. 9.) és Iváncsán (Fő u. 61/b.).

A település szociális rendszerére jellemző, hogy a rászorultak részére biztosítja a szociális biztonság megteremtését, a szociális szolgáltatások, az otthoni környezetben való gondozás lehetőségét.
1978 márciusában nyitotta meg kapuit a 20 férőhelyes öregek Napközi Otthona, akkor 12 fő vette igénybe az ellátási formát, továbbá 4 szociális gondozónő 17 idős embert részesített házi gondozásban. Ezt az ellátási formát lényegesen kiszélesítve 1998. február 1-vel hozta létre a Nagyközség a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot. A feladatellátás szakmailag önálló intézményben történik, gazdálkodás szempontjából részben önálló költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
2006. január 1-jével az Adonyi Többcélú Kistérségi Társuláson belül a szociális szolgáltatások biztosítására két mikrokörzetet hoztak létre. Az egyiknek Perkáta, a másiknak Pusztaszabolcs lett a központja. Pusztaszabolcshoz tartozik Adony város és Iváncsa község. Pusztaszabolcs a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményén keresztül látja el a két településen a szociális alapszolgáltatási feladatokat és a gyermekjóléti szolgáltatást.
Az önkormányzat a településen lakók számára az alábbi ellátási formákat biztosítja az 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, többszörösen módosított 8/2006.(III.31.) Kt. számú rendelete alapján. A gyermekvédelem helyi rendszerét az Európai Uniós csatlakozásra figyelemmel Pusztaszabolcs Nagyközségi önkormányzat 15/2003. (VIII. 29.) Kt. számú rendeletével újraszabályozta.


Szociális szolgáltatások:
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák:

– Szociális információs szolgáltatás: a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatás nyújtása az érdeklődők számára, tájékoztatás az ellátások való hozzájutásról és igénybevételükre vonatkozó szabályokról.
– Étkeztetés: napi egyszeri meleg étkeztetés /ebéd/, azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik saját maguk, illetve családjuk részére nem tudják biztosítani. Ezt a szolgáltatást úgy szervezi meg az önkormányzat, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményében vehető át az ebéd, illetve kiszállítják házhoz. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 84 fő, Adonyban 47 fő, Iváncsán 10 fő.
– Házi segítségnyújtás: A szolgáltatás azokat illeti meg, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk hozzátartozóik nem gondoskodnak. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 24 fő, Adonyban 19 fő, Iváncsán 11 fő.
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászorulók, akik az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából rászorultak. Az igényt a szolgálat vezetőjénél lehet előterjeszteni. Az alapszolgáltatás biztosításával a Napfény Idősek Otthona Szociális Szolgáltató Kht. (Iváncsa, Fő út 28.) gondoskodik az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 8 fő, Adonyban 8 fő, Iváncsán 20 fő.
– Családsegítés: életvezetési, családvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. 2006 januárjától a Pusztaszabolcsi intézmény vezette be az ellátást Adony városban és Iváncsa községben is, mivel ezeket a feladatokat kötelezettségük ellenére nem korábban nem látták el.
– Nappali ellátást nyújtó intézmény az Idősek Klubja: amely a saját otthonukban élők részére biztosítja a lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, napi kétszeri étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A szolgáltatást igénybe vevők száma Pusztaszabolcson 20 fő, Adonyban 30 fő.

Pusztaszabolcs Nagyközség önkormányzata megállapodást kötött 2005. július 1. napjától szociális szakellátási feladatok ellátására az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulással a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az ápolást, gondozást nyújtó intézmények körébe tartozó időskorúak gondozóháza, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények körébe tartozó idősek otthona iránt jelentkező igények kielégítéséről.
Külön szakfeladatként látja el az intézmény a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. A személyi feltételek megfelelnek a törvényi előírásoknak, a tárgyi feltételek maximálisan kielégítők. 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album061.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ