Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Közlekedés, közműellátás - Oldal 3 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Közlekedés, közműellátás
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal
Közművek

Közműves ellátottság a lakásokban (2006-os KSH adatok alapján)

Lakásállomány

2189 db

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza

50,6 km

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma

2178 db

Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat hossza

18 km

Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma

1660 db

Gázcsőhálózat hossza

55,8 km

Háztartási gázfogyasztók száma

1853 db

Háztartási villamosenergia fogyasztók száma

2268 db

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma (2005)

2010 db

Távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal – ISDN ADSL nélkül)

1215 db

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma (2005)

835 dbVízellátás, szennyvízelvezetés

A település közüzemi vízhálózattal ellátott, kiépítése az 1970-es években kezdődött. Ekkor a vasúti víz jelent meg a településen, amely a település 20%-át látta el. A községi vízhálózat kiépítése 1984-85 között zajlott le. Jelenleg a település teljes közigazgatási területén 100% kiépítettséggel működik a vízbiztosítás. A vízvezeték teljes hossza 50,6 km. Jelenleg a lakások 99,1%-a a közüzemi hálózatot használja.
A víz- és szennyvíz hálózat önkormányzati tulajdonban van. üzemeltetése a székesfehérvári székhelyű Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejér Megyei Igazgatóság (székhelye Székesfehérvár, telephelye: Pusztaszabolcs, Velencei u. 63/1.) hatásköre 1997 óta. Ezt megelőzően pusztaszabolcsi székhellyel működött a vízszolgáltató, de működésükben számos dolog kifogásolható volt, így az üzemeltetést másra bízták. A hatósági áras termékek ármegállapításával kapcsolatban önkormányzati kifogás nem merült fel, habár térségi adottságok miatt a szolgáltatás árai országos viszonylatban magasak, és kiegészítő állami támogatásban részesülnek.
A szennyvíz közüzemi elvezetése jelenleg 95%-ban (ipari és kommunális) megoldott a településen. A szennyvízvezeték hossza 18 km. Kiépítése 1994-től 2002-ig folyamatosan zajlott. Az elmúlt években is több beruházás valósult meg a vízi- és szennyvíz közmű javítása érdekében. Jelenleg a lakások 80%-a kapcsolódott a közüzemi szennyvízhálózatra.

Belvíz elvezetés

A település belterületein 2004 novemberében kezdődött a belvízelvezető hálózat kiépítése, a korábbi rendszer fokozatos korszerűsítése. A 400 millió forint költségvetésű beruházás három év alatt fejeződött be, jelentősen javítva a helyiek életminőségét. A településen a belvízelvezető árkok hossza 49 362 m, ebből 831 m zárt csapadékcsatorna.
A csapadék- és belvíz elvezetés különös fontossággal bír, mert a település alatt húzódó vízzáró réteg miatt fokozottan veszélyeztetett. A nyíltszíni vízelvezető árkok felújítására és kiépítésére 2004-2006 között került sor.

Felújított csapadékvíz elvezető árok
Gázellátás

A terület középnyomású gázhálózattal ellátott. A szállítóvezeték kiépítésre 1990-1992 között került sor. A gázvezeték hálózat hossza a településen 55,8 km. A háztartások 84%-a – összesen 1853 lakás – kapcsolódik a vezetékes gázhálózatra. A rá nem kapcsolt háztartások jelentős része PB-gázpalackkal oldja meg háztartási gázigényét. A közmű szolgáltatója az E-ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató ZRt.


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album063.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ