Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Népességszám alakulása és népmozgalom Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Népességszám alakulása és népmozgalom
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A község lakosságszámának alakulását illetően megállapítható, hogy Pusztaszabolcs a kezdetektől fogva kiemelkedni látszott a környező települések közül, amit főként mezővárosi jellegének köszönhetett. Amint arra a rövid történeti bemutatás során már történt utalás, a lakosság száma az elmúlt kb. kétszáz évben dinamikusan növekedett. A lakosságszám alakulását jelentősen nem befolyásolták a világháborúk sem. A népességszám első nagyarányú növekedése a vasút kiépítésének idejére tehető (1900 körül), 1919-ben a horvátországi vasutasok egy része Pusztaszabolcson kapott lakást, növelve ezzel a lakosság számát.
Az első világháború idején körülbelül 400 fővel nőtt a település lakosság száma, a második világháború idején igaz kisebb mértékben ugyan, de továbbra is pozitív maradt a bevándorlás. A földreform idején (1945) 700 házhelyet jelöltek ki, amely több száz beköltöző családnak adott otthont. 1960-1970 között lakótelepek épültek, amely újabb 100 család letelepedését segítette. összességében megállapítható, a népesség számának folyamatos növekedését jó geopolitikai és infrastrukturális helyzetének, valamint gazdasági körülményeinek köszönhette a település.
Az 1960-as években bekövetkezett szocialista településfejlődés tovább dinamizálta a községet. Az egyre kedvezőbben alakuló életszínvonal, a gazdasági fejlődés tovább erősítette a népmozgalmi mutatókat. A több évtizede tartó tendenciában a rendszerváltozás sem okozott törést. 1990 óta is folyamatosan terjeszkedik a község. A bővülést külterületek belterületbe vonásával, majd telkek kialakításával és azok közművesítésével oldotta meg az önkormányzat, az új telkeket a fiatalok kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A nagyközség főbb területi és népességi adatai
Megnevezés
1990
2001
2005/2006
A nagyközség területe (km2)
51,67 51,67 55,66
Ebből: - belterület (km2)
    3,49
- külterület (km2)     48,17
Lakónépesség száma (fő)
5860 6295
6489
Ebből: - belterületi népesség (fő)
    6272
- külterületi népesség (fő)     217
Népsűrűség (fő/km2)
113,4
121,8 116,58
Ebből: - belterületi (fő/km2)     1797,13
- külterületi (fő/km2)     4,5
Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001., Nagyközségi önkormányzat

  A község állandó népessége 6489 (2006) fő, a nappali lakónépesség ennél is több, amit a településen tanuló diákok és a bejáró dolgozók száma egészít ki.

A lakónépesség 1980 és 2005 közöttA térség általános demográfiai vizsgálata során kiderült, hogy Pusztaszabolcs kedvező helyzetűnek tekinthető, a lakónépesség 1 km2-ére eső átlagos népsűrűsége 116,58 fő, ami meghaladja az országos átlagot (109,6 fő/km2). Ugyanez az adat a belterületi lakónépesség esetén 1797,13 fő/km2 (2006), ami szintén meghaladja az országos átlagot, annak ellenére, hogy a település közigazgatási területe nagy.

A külterületek lakónépessége 2006-ban
Külterület megnevezése
Lakosságszáma (fő)
Szabolcspuszta 45
Felsőcikola 166
Paksidűlő 6A község külterületi lakossága zömében (70%) komfortos lakóingatlanokban él, 10% az összkomfortos lakóegységek aránya és mindösszesen 20% a komfortfokozat nélküli ingatlanok aránya. A lakóegységek vezetékes ivóvízzel és árammal ellátottak, a gáz és a csatornahálózatba azonban csak részlegesen kapcsolódnak.


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album061.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ