Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Népességszám alakulása és népmozgalom - Oldal 2 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Népességszám alakulása és népmozgalom
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A település természetes szaporodása és vándorlási statisztikája, főA nagyközség népmozgalmának jellemzői 1970-2001 között
Megnevezés
1970-1979 között
1980-1989 között
1990-2001 között
Lakónépesség változása 61 -76
435
Természetes szaporodás/fogyás 508 126 9
Vándorlási különbözet -447 -202
426
Forrás: KSH, Népszámlálás, 2001.

A község népszaporulatának változásait szemlélve látható, hogy mind az élve születési, mind a halálozási statisztikák kedvezően alakultak az elmúlt 30-35 évben. A legjelentősebb változások az 1990-es évektől kezdve következtek be. Látható, hogy a természetes szaporodás a nulla érték felé közelít (Pusztaszabolcs ezekkel az adatokkal is messze meghaladja az országos átlagot), viszont bizakodásra ad okot a vándorlási különbözet növekedése.
A vándorlási tényező mellett a lakosságszám alakulását a gyermekvállalási kedv is jelentősen befolyásolja. Ennek dinamizmusát egzisztenciális tényezők és a biológiailag aktív korosztály családi állapota is alakítja.
A lakosság családi állapotát vizsgálva megállapítható, hogy a 15 éves és annál idősebb férfi és női népesség jelentős része valamilyen párkapcsolatban (házas, illetve élettársi kapcsolatban) él.

A 15 évesnél idősebb lakosság családi állapota nemek szerintA népszámlálási statisztikák egyértelműen bizonyítják, hogy Pusztaszabolcson a legtöbb gyermek párkapcsolatban születik. Leginkább az egy-két gyermek vállalása a jellemző és viszonylag alacsony a több gyermeket vállalók aránya.
A népesség korcsoportok szerinti összetételét és a nemek szerinti megoszlást tekintve a község statisztikái kedvezőnek mondhatók. A korcsoportos megoszlás tekintetében megállapítható, hogy magas a fiatalkorú lakosság aránya. A népesség 26%-a 0-20 év közötti, 22%-a pedig 20-35 év közötti. Ők együtt a lakónépesség csaknem felét jelentik. A 36-55 év közötti lakosság 28%-os részarányú, míg a fennmaradó 24% pedig 55 év feletti.

A nagyközség népességének korösszetétele

Év

Lakónépesség
Korcsoport
0-14 év
15-59 év
60-x év

%

%

%
1990
5860
1 319
22,51 %
3 581
61,11 %
960
16,38 %
2001
6295
1 180
18,75 %
3 929
62,41
1 186
18,84 %
Változás 2001/1990(%)
107,4 %
89,5%
-3,8 %
109,7 %
1,3 %
123,5 %
2,5 %
Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album081.JPG


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ