Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Népességszám alakulása és népmozgalom - Oldal 3 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Népességszám alakulása és népmozgalom
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
A lakosság korcsoportos megoszlásaA nemek szerinti megoszlás tekintetében szintén kedvezőbben alakulnak a település statisztikái, mint az országosan jellemző. A nemek aránya viszonylagosan kiegyensúlyozott, nincsenek jelentős különbségek (és torzulások).

A lakosság nemek szerinti megoszlása 1990-2005 között

A lakosság iskolázottsági mutatói szintén biztatóan alakulnak az elmúlt tíz évben. A népszámlálások alapján megállapítható, hogy a lakosság legnagyobb arányban általános iskolát végzett. Az összlakosságon belül az analfabéták aránya elhanyagolható. A 18 évesnél idősebb lakosságon belül a középiskolát végzettek aránya az 1990-es 16,5%-hoz képest 2001-re 24,1%-ra emelkedett. A 25 éves és idősebb lakosságon belül a felsőfokú végzettségűek aránya 1990-ben még csupán 3,7% volt. Ez az adat 2001-re 4,8%-ra emelkedett.
Az iskolázottsági mutatókat vizsgálva megállapítható továbbá, hogy a női lakosság körében alacsonyabb az analfabéták, illetve az aluliskolázottak aránya, és magasabb az érettségizett, illetőleg a felsőfokú oklevelet szerzettek száma.

A nagyközség népességének végzettsége a megfelelő korúak %-ában
Év
10-x éves, az
általános iskola
első évfolyamát
sem végzettek
15-x éves,
legalább az
általános iskola
8. évfolyamát
végzettek
18-x éves,
lagalább
középiskolai
érettségivel
rendelkező
25-x éves,
egyetemet,
főiskolát
végzettek
(oklevéllel)
 
%

%

%

%
1990
44
0,9 %
3530
77,7 %
700
16,5 %
137
3,7 %
2001
37
0,7 %
4514
88,3 %
1162
24,1 %
198
4,8 %
Forrás: KSH Népszámlálás, 1990, 2001.

Végül, de nem utolsó sorban vizsgálni kell a lakosság vallási és nemzetiségi hovatartozását. Pusztaszabolcs népessége döntően a római katolikus vallás képviselője, de jelentős számmal vannak jelen reformátusok is a településen. Az utolsó népszámlálás során magas volt azoknak a személyeknek a száma, aki magukat vallási felekezetekhez nem sorolták, továbbá 747 fő volt, aki nem adott választ a vallási hovatartozást vizsgáló kérdésre.

A lakosság megoszlása vallási hovatartozás alapjánA népesség nemzetiségi hovatartozás szerinti megoszlása a következőképpen alakul. A község teljes népességből 6041 fő magyar. Nemzetiség, kulturális értékek, anyanyelv stb. alapján valamely hazai kissebséghez tartozónak – a népszámlálás során – 83 fő vallotta magát. A kisebbségek közül a legmagasabb arányban a roma lakosság (50 fő) képviselteti magát. Nagyságrendben őket a német (15 fő) kisebbségiek követik, majd a román és szlovák (5-5 fő) lakosok. A többi kisebbség (szlovák, ukrán, román stb.) 2-3 fővel van jelen.

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album015.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ